Werkwijze van deze afdelingen

Wat te verwachten?

De werkwijze van de bijzonder beheer afdelingen bij de diverse financiers is in grote lijnen vergelijkbaar. Deze afdelingen hebben intern kortere lijnen en meer bevoegdheden dan de commerciële afdelingen. Hierdoor kan snel worden geacteerd wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft.

Hoewel het management van de onderneming het feit dat bijzonder beheer betrokken raakt vaak met scepsis beoordeelt, leert de praktijk dat deze betrokkenheid een zeer positieve invloed kan hebben op de ongewild negatieve bedrijfseconomische situatie. Besluitvorming bij de financier gaat veel sneller. Er komt extra gerichte ervaring aan tafel. Er wordt snelheid verlangd op herstelgerichte maatregelen. Noodzakelijke, vaak al langer benodigde acties worden nu wel door de onderneming uitgevoerd. De kans op rendementsherstel neemt toe. Het leeuwendeel van de ondernemingen sluit de bijzonder beheer periode succesvol af.

De werkwijze

 • Interne analyse bij de financier van omvang en aard van het kredietrisico en van het potentiële verlies op het krediet wanneer de relatie niet tot rendementsherstel komt.
 • Afhankelijk van de omvang van het verstrekte krediet (rekening-courant, leningen, lease, factoring, garanties, Letters of Credit) en het risico wordt de relatie overgedragen aan een regionale of aan de centrale bijzonder beheer afdeling.
 • Naast de commerciële accountmanager wordt een accountmanager van bijzonder beheer aangewezen. De eerste blijft veelal aanspreekpunt voor de meeste operationele onderwerpen. De laatste zal gedurende de bijzonder beheer periode verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het krediet.
 • Het contact zal vervolgens voornamelijk met de bijzonder beheer accountmanager verlopen. De medewerkers op deze afdeling beschikken veelal over ruime ervaring met lastige bedrijfseconomische situaties, hebben affiniteit met de ondernemer en de onderneming, de te ondernemen acties, emoties van betrokkenen en oplossingsmogelijkheden. Zij kunnen ook snel beslissen wanneer dat door de ontwikkelingen noodzakelijk is.
 • De bijzonder beheer accountmanager zal u en uw bedrijf willen leren kennen en met u in gesprek gaan over de voorliggende vraagstukken en de oorzaken daarvan.
  U kunt maar één keer een eerste indruk maken, dus bereid u hierop voor. Zaken die zeker aan de orde zullen komen zijn:
  • Presentatie van de onderneming, marktpositie en haar (markt-)kansen en risico’s.
  • Oorzaken die hebben geleid tot de verslechterde situatie en wat daaraan te doen.
  • Status en verwachtingen komende periode, zowel exploitatie als liquiditeit.
  • Recent bedrijfseconomische inzicht, managementinformatie, sturingsinformatie (kpi’s).
  • Welke belangrijke partijen spelen welke rol in relatie tot het herstelproces?
  • Wie staat het management bij in de komende periode?

Wat te doen?

Presenteer alles zo objectief en realistisch mogelijk. Alleen vanuit een juiste uitgangspositie kunnen besluiten voor de juiste acties worden gezet.

 • Vervolgens is het aan u om een bedrijfsbreed herstelplan met realistisch toekomstperspectief op te stellen. Bijzonder beheer stelt wel eisen aan een dergelijk plan en de uitvoering daarvan. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke analyse van oorzaken en uitgangspositie, focus op maatregelen en doelstellingen uitgezet in de tijd en de effecten op exploitatie, balans en liquiditeit, en interne en externe communicatie. Last but not least: hoe het plan te financieren (werkkapitaal aanpassingen, verkoop van activa/deelnemingen, inbreng aandeelhouders, ander additioneel eigen vermogen, additioneel vreemd vermogen, realistische vraag aan uw financier(s)).
 • Het komt voor dat de accountmanager bijzonder beheer u verzoekt om daar een externe partij bij in te schakelen met ruime ervaring in de aanpak van bedrijfseconomisch moeilijke situaties.
 • Het is van belang dat een dergelijk plan met voortvarendheid wordt opgesteld en uitgevoerd. Vaak kunnen tijdens het opstellen al diverse acties in gang worden gezet om geen doorlooptijd te verliezen.
 • Na de totstandkoming van het herstelplan zal dit besproken worden met de bijzonder beheer accountmanager. Naast alle acties (en hoe deze te realiseren) komt dan ook de liquiditeitsbehoefte aan bod en of en hoe daarin door wie kan worden voorzien. Ook de (wijze van) continuering en omvang van het krediet, de daaraan ten grondslag liggende voorwaarden en onderliggende zekerheden kunnen belangrijke onderwerpen zijn.
 • Vervolgens zal, afhankelijk van de situatie en het slagen van het herstelplan, periodiek overleg met de financier(s) plaatsvinden om op basis van voortschrijdend inzicht de voortgang te bespreken.
 • Indien structureel rendementsherstel wordt bereikt zal de behandeling van uw financiering weer worden overgenomen door de commerciële afdeling en wordt de bijzonder beheer periode afgesloten. Vaak vindt dit plaats nadat twee opeenvolgende jaren met een goed positief resultaat zijn afgesloten, maar in specifieke situaties kunnen andere criteria van toepassing zijn.
 • Indien ondanks alle inspanningen geen herstel van de bedrijfsresultaten en van uw financierbaarheid wordt bereikt, zal de u bekende bijzonder beheer accountmanager of een in die situaties gespecialiseerde collega met u bespreken hoe de schade te beperken en hoe het krediet te beëindigen. In het slechtste geval eindigt een niet te herstellen bedrijfseconomische situatie in een faillissement.

Wij garanderen een vertrouwelijk gesprek en helpen u graag verder