Wat betekent bijzonder beheer voor uw onderneming?

Waarom naar bijzonder beheer?

Er wordt onvoldoende winst gemaakt of er is sprake van structureel doorlopende verliezen of een structureel negatieve cashflow. De continuïteit kan wellicht in gevaar komen.

Interne en/of externe oorzaken moeten worden geïdentificeerd en vervolgens opgelost of er moet adequaat op worden gereageerd. Een te zwakke financiële positie en/of te weinig rendement kunnen leiden tot (dreigende) liquiditeitstekorten, niet meer kunnen voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen en niet meer kunnen investeren.

De situatie kan ontstaan zijn door allerlei oorzaken, en vaak combinaties ervan. Denk bijvoorbeeld aan snel veranderende marktomstandigheden, het wegvallen van één of meerdere grote klanten, een (inmiddels) te zware kostenstructuur, productie met een te lage efficiency, projecten met onverwachte bleeders, verkeerd uitgepakte fusies of overnames, investeringen die te weinig of niet snel genoeg renderen, een organisatie die niet meer ingericht is op een toekomstgerichte wijze, gebrek aan tijdige innovatie van producten en processen of een interne, in plaats van klantgerichte focus.

Uiteindelijk gaat het om mensen. Zo kan het zijn dat het management (deels) niet meer toekomstgericht is samengesteld. Of er zijn geschillen tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur of door een interne strijd om de opvolging. Door onverwachte omstandigheden kan het management ook (tijdelijk) weggevallen zijn.

Wanneer er meer aan de hand is dan een tijdelijke overstand op het krediet of een uitgestelde aflossing op een lening en uw financier een bovenstaande situatie signaleert, zal de behandeling waarschijnlijk worden overgedragen naar de afdeling bijzonder beheer. Dit zal zeker het geval zijn wanneer uw financier van mening is, dat de ontstane situatie onvoldoende snel of niet adequaat het hoofd wordt geboden.

Financiers hanteren bij overdracht van een klantrelatie van commercieel naar bijzonder beheer een aantal duidelijke interne criteria, die per financier kunnen verschillen, zoals:

  • Plotseling een groot verlies of een aantal opeenvolgende jaren verlies.
  • Ontbreken van tijdige duidelijke rapportages en jaarrekeningen.
  • Structureel oplopende schuldpositie en afnemend werkkapitaal en daardoor constant maximaal kredietgebruik.
  • Verzoeken om extra krediet die voortkomen uit verliesfinanciering.
  • Langlopende, de bedrijfsvoering beïnvloedende, interne conflicten.
Cornee De Kluyver Web

Wij garanderen een vertrouwelijk gesprek en helpen u graag verder

Neem contact op met Cornee de Kluyver

cdekluyver@kruger.eu

+31 (0)6 227 400 97